ACTIVITIES

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับ Professor Andrei Volodin จาก University of Regina, Canada.

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ต้อนรับ Professor Andrei Volodin จาก Department of Mathematics...

นิสิตคณะวิทย์ฯ มมส ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยที่ Faculty of Science and Technology, Keio University ประเทศญี่ปุ่น

นิสิตระดับปริญญาตรีของภาควิชาเคมี ได้แก่ นายจิรภัทร ตักโพธิ์ และนางสาววิชญาพร โสมา นิสิตในที่ปรึกษาของ รองศาสตราจารย์ ดร.ประไพรัตน์ สีพลไกร ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยในต่างประเทศจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เริ่มปฏิบัติการวิจัยที่ Faculty of Science and...

บริการวิชาการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 4  ธันวามคม 2565  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (Science Training Center : STC) ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์...

บริการวิชาการโรงเรียนคำม่วง จ.กาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 3  ธันวามคม 2565  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (Science Training Center : STC) ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษหลักสูตรอัจฉริยะ(SMART...

บริการวิชาการโรงเรียนผดุงนารี จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (Science Training Center : STC) ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ...

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีส่งมอบงาน รับมอบงาน ในตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล...

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (SC3-410) ในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล...

โครงการ “กองทะเบียนพบคณะ-วิทยาลัย”

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ กองทะเบียนและประมวลผล ได้จัดโครงการ "กองทะเบียนและประมวลผล พบคณะ-วิทยาลัย " ณ ห้องประชุม ราชพฤกษ์ SC3-302 ...

คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติในการต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี ในการลงพื้นที่เยี่ยมชม พร้อมให้ข้อเสนอแนะ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2565...

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น ณ โรงแรมทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล...