ACTIVITIES

คณะวิทยาศาสตร์ มมส จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนากรสายสนุบสนุน ประจำปีงบประมาณ 2567 หัวข้อ การพัฒนาพร้อมสู่สำนักงานที่เป็นเลิศ การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การทำงานร่วมกัน ณ โรงแรม BB Le Garden...

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มมส เข้าร่วมประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อิสระ ธานี รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร ผศ.ดร. วุฒิศาสตร์ โชคเกื้อ รองคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์ และนางอมรรัตน์...

อาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มมส จากหน่วยวิจัย DSSA ร่วมสัมมนาและ Workshop ณ ประเทศเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ หัวหน้าหน่วยวิจัยและอาจารย์สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ พร้อมด้วยนางประภาวรรณ ชมพูวิเศษ และนายทศพล ภูผิวฟ้า นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด.สหวิทยาการจัดการสถิติ จากหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อเกษตรกรรมยั่งยืน Data Science...

คณะวิทยาศาสตร์ มมส จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่ภาคอุตสาหกรรม” สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2566 สาขาพลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ ภาควิชาฟิสิกส์ จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่ภาคอุตสาหกรรม” สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุมทานตะวัน กิจกรรมประกอบด้วย เสวนาเรื่องเล่าเส้นทางศิษย์เก่าในภาคอุตสาหกรรม โดยศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์จำนวน 4 คน ได้แก่

การประชุมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างหลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 กองส่งเสริมองค์ความรู้และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร สํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างหลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สนับสนุนเป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี และเตรียมความพร้อมด้านการจัดการภัยและความเสี่ยงจากภัยพิบัติด้านน้ำ โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานและภาคี เครือข่ายด้านน้ำ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น โดยมีนางสาววรวรรณ นาคบรรพต...

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ “เส้นทางสู่ศาสตราจารย์”

เมื่อวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 “เส้นทางสู่ศาสตราจารย์” ณ แลโขงริเวอร์รีสอร์ท อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โดยมี ศาสตราจารย์...

คณะวิทยาศาสตน์ มมส เข้าร่วมงานครบรอบ 12 ปี การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รศ.ดร.ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล พร้อมด้วยคณะฯ ได้เข้าร่วมในการประชุมวิชาการประจำปี ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ...

โครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด

ในวันที่ 11  พฤศจิกายน  2566  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (Science Training Center : STC) ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนโครงการ...

อาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มมส เข้าร่วมนำเสนอผลงาน Sakura Science Program ที่ Kyushu Institute of Technology เมือง Fukuoka ประเทศญี่ปุ่น

อีกหนึ่งความน่าชื่นชมของอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทย์ฯ มมส เมื่อ อ.ดร.ภาคิน นพวรรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี และนางสาวกันยารัตน์ แสนทรศิลป์ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี ได้รับโอกาสเดินทางเข้าร่วม Sakura Science Program ระหว่างวันที่ 6-12 พฤศจิกายน...

โครงการ SCIMSU Global Citizenship Camp 2023 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 งานพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ “ค่าย SCIMSU Global Citizenship Camp 2023” ณ วิชชิ่งทรี ขอนแก่น...