ACTIVITIES

โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2565-2569 และการพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

เมือวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2565-2569 และการพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ณ โพเมโล่ปาร์ค อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์...

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมสมทบยอดกฐิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมทอดกฐิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ บริเวณลานอาคารบรมราชกุมารี โดย...

บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ มมส โครงการเปิด “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน”

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยทีมงานวิจัย ได้ร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้ผลงานด้านการวิจัยข้าว วิจัยดินเค็ม และวิจัยด้านอื่น ๆ เนื่องในโอกาสพิธีเปิด "ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน"...

คณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับรางวัลการปฏิบัติราชการฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้านการวิจัย (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมบรรยาย...

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมหารือการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Jiangxi University of Finance and Economics, China

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา...

ตัวแทนกลุ่มชุมชนบ้านปลาบู่ มอบกระเช้าแสดงความขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับตัวแทนกลุ่มชุมชนบ้านปลาบู่ ในโอกาสที่ตัวแทนกลุ่มชุมชนบ้านปลาบู่...

โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เกษตรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบ้านปลาบู่ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย...

คณะวิทยาศาสตร์ จัดการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยเป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าแข่งขันในระดับประเทศ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 รายการ ได้แก่...

งานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 10.00-13.00 น. ภาควิชาคณิตศาตร์ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น ณ ห้อง SC1-101 สำนักงานภาควิชาคณิตศาสตร์...

พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือ “การขับเคลื่อนศักยภาพ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรศรีอัจฉริยะ ภายใต้โครงการ SMART 101”

เมื่อวันที่ 6 กันายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีบันทึกความตกลงร่วมมือ (MOU) “การขับเคลื่อนศักยภาพ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรศรีอัจฉริยะ ภายใต้โครงการ SMART 101” ระหว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด กับ...