ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดมุมสัมผัส (Optical Contact Angle-Dataphysics) จำนวน ๑ เครื่อง

ไฟล์ประกาศ annoudoc_2010900007_65127153688ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดมุมสัมผัส (Optical Contact Angle-Dataphysics) จำนวน ๑ เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวัดมุมสัมผัส (Optical Contact Angle-Dataphysics) จำนวน ๑ เครื่อง (เงินสะสมปี ๖๖) คณะวิทยาศาสตร์...

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ วมว. (SC2-202)พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ วมว. (SC2-202)พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑...

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ วมว. (SC2-202)พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ วมว. (SC2-202)พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด...

ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) รายการเครื่องวัดมุมสัมผัส (Optical Contact Angle-Dataphysics) จำนวน ๑ เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวัดมุมสัมผัส (Optical Contact Angle-Dataphysics) จำนวน ๑ เครื่อง (เงินสะสมปี ๖๖) คณะวิทยาศาสตร์...

ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) รายการเครื่องวัดมุมสัมผัส (Optical Contact Angle-Dataphysics) ครั้งที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวัดมุมสัมผัส (Optical Contact Angle-Dataphysics) จำนวน ๑ เครื่อง (เงินสะสมปี ๖๖) คณะวิทยาศาสตร์...

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง จำหน่ายพัสดุ กรณีชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ ในราชการต่อไป โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 551 รายการ ประจำปี 2566

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง การจำหน่ายพัสดุ กรณีชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ ในราชการต่อไป โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 551 รายการ ประจำปี 2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ SC3 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ SC3 จำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)