คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับโครงการวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือก “โครงการยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม” (Technology go Industry Convergence) จากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่

1) ชื่อโครงการ : การทำความสะอาดผิวระดับนาโนสเกลด้วยลำไออนเพื่อเพิ่มการยึดติดของฟิล์มบางในอุตสาหกรรมเคลือบแข็ง (หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์ ภาควิชาฟิสิกส์)
2) ชื่อโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องงอกที่มีส่วนผสมของสารสกัดเพปไทด์จากถั่วครก (หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.รักฤดี สารธิมา ภาควิชาเคมี)
3) ชื่อโครงการ : การปรับสมบัติความชอบน้ำของสิ่งทอโดยใช้พลาสมาที่ความดันบรรยากาศร่วมกับการพ่นเคลือบ (หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน ภาควิชาฟิสิกส์ )

4-ประกาศทุน-ยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหก