เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะเจ้าภาพการจัดงานนำเสนอผลงานของนักเรียน วมว. (SCiUS Forum ครั้งที่ 10) ได้จัดการนำเสนอผลงานแบบ Pitching ออนไลน์ขึ้น ณ ห้อง SC3-302 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ โดยมีการถ่ายทอดสัญญาณออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ไปยังคู่ศูนย์ วมว. ทั่วประเทศ จำนวน 19 คู่ศูนย์ รวมทั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับการนำเสนอผลงานแบบ Pitching นั้น เป็นครั้งแรกที่มีการจัดในงาน SCiUS Forum โดยจะมีรูปแบบคล้ายคลึงกับการนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation โดยนักเรียนจะมีเวลาในการนำเสนอผลงานจำนวน 3 นาที และการซักถามจากคณะกรรมการอีก 5 นาที ซึ่งนักเรียนจะต้องนำเสนอผลงานให้กระชับและเข้าใจง่ายที่สุดภายในเวลาที่จำกัด โดยมีทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด 10 ทีม จาก 6 โรงเรียนและ 5 คู่ศูนย์ ได้แก่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยและโรงเรียนสุรวิวัฒน์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” (มหาวิทยาลัยบูรพา) และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยผงานชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน : Genetic modification of Saccharomyces cerevisiae SC90 to directly hydrolyze starch ผู้นำเสนอ นายพิทยุตม์ กิ่งแก้ว นายณัฐภัทร แสงสว่าง นางสาวสุชานรี ศรีเฉลิม จากโรงเรียนสุรวิวัฒน์ ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำหรับงานนำเสนอผลงานของนักเรียน วมว. (SCiUS Forum ครั้งที่ 10) จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม