คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกและเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สถิติ คณิตศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 9 ธันวาคม 2563 สถานที่รับสมัคร สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ (SC3)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 18 ธันวาคม 2563

ประกาศ-3-63-นักวิชาการคอม-1