รศ.ดร. นพคุณ ภักดีณรงค์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กรดอะมิโนอิสระ Kera-Stim® 50 สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและการใช้ประโยชน์จากอาหารของปลานิลได้ดีขึ้น และยังมีผลดีต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของปลา กิจกรรมของเอนไซม์ย่อยอาหาร และสัณฐานวิทยาของลำไส้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อไป

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352513423002788?via%3Dihub