กิจกรรม Open House คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 4-5 ธันวาคม 2563
“มาเป็นนักสืบ เพื่อหาอนาคตของตัวเอง”

1) ภาควิชาชีววิทยา (ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ (SC3))

นิทรรศการ Time-lapse Biology: ชีววิทยาบนเส้นเวลาแบบเร่งด่วน
นิทรรศการ Journey to the Microcosmos: ท่องไปในโลกใบจิ๋ว
อนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิต: การจัดแสดงตัวอย่างสิ่งมีชีวิต ลักษณะสำคัญและการจัดจำแนก
บอร์ดแนะนำหลักสูตร วท.บ. (ชีววิทยา) และ วท.บ. (จุลชีววิทยา)

ห้องปฏิบัติการตึก SC3 ชั้น 5 ห้อง SC3-505 (ห้องแล็บใหญ่) – Theme ชีวิตในหนึ่งเทอมของนิสิตชีววิทยา
สาธิตและลงมือทดลองทำปฏิบัติการทางชีววิทยาด้วยตนเอง และทบทวนความรู้ชีววิทยาก่อนเข้าสู่สนามสอบเข้ามหาวิทยาลัย
• โต๊ะ 1 การจัดจำแนกพืชโดยใช้สัณฐานวิทยาของใบ
• โต๊ะ 2 ตะลุยหาฟอสซิลในตะกอนทราย
• โต๊ะ 3 แพลงก์ตอนกับโลกใบน้อยที่ลอยตามน้ำ
• โต๊ะ 4 โครโมโซมและการแบ่งเซลล์
• โต๊ะ 5 โลกของสิ่งมีชีวิตบนกระจกใส
• โต๊ะ 6 การทำสไลด์สดของเนื้อเยื่อพืช
• โต๊ะ 7 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
• โต๊ะ 8 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
• โต๊ะ 9 ความสวยงามจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
• โต๊ะ 10 การสกัดดีเอ็นเอจากกล้วยหอม
• โต๊ะ 11 การสาธิตการย้อมสีจำแนกแบคทีเรีย
• โต๊ะ 12 การสาธิตการยเอมสีและศึกษาโครงสร้างเชื้อรา

ห้องปฏิบัติการตึก SC3 ชั้น 5 ห้อง SC3-504 – สาขาจุลชีววิทยา
• โปสเตอร์ ตัวอย่างแนะนำงานวิจัยของนิสิตและคณาจารย์สาขาจุลชีววิทยา 7 ด้าน ได้แก่
o จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
o จุลชีววิทยาทางการเกษตร
o จุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม
o จุลชีววิทยาทางอาหาร
o จุลชีววิทยาทางการแพทย์
o ความหลากหลายและประโยชน์ของเชื้อแอคติโนมัยซีส
o ความหลากหลายและประโยชน์ของเห็ด
• การให้คำปรึกษาและแนะแนวการสมัคร การเรียนต่อปริญญาตรี ลักษณะงานและการประกอบอาชีพในหลักสูตรจุลชีววิทยาโดยคณาจารย์และรุ่นพี่
• การจำหน่ายของที่ระลึกจากหลักสูตรจุลชีววิทยา

ห้องปฏิบัติการตึก SC3 ชั้น 5 ห้อง SC3-503 – สาขาชีววิทยา
• โปสเตอร์ ตัวอย่างแนะนำงานวิจัยของนิสิตและคณาจารย์สาขาชีววิทยา 6 แขนง ได้แก่ สัตววิทยาพฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ นิเวศวิทยา บรรพชีวินวิทยา และหม่อนไหม
• นิทรรศการ Hands-on research: แมลงเศรษฐกิจ พื้นที่ดินเค็ม ไลเคนส์ และไดโนเสาร์
• การให้คำปรึกษาและแนะแนวการสมัคร การเรียนต่อปริญญาตรี ลักษณะงานและการประกอบอาชีพในหลักสูตร วท.บ.ชีววิทยา โดยคณาจารย์และรุ่นพี่
• กิจกรรมวาดภาพระบายสีชีววิทยา

2) ภาควิชาฟิสิกส์ (ชั้น 2 อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์ (SC1))

๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. การแสดงดนตรีเปิดเวทีต้อนรับ และแนะนำภาควิชาฟิสิกส์
๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. ฟิสิกส์คืออะไร ทำไมต้องเรียนฟิสิกส์
๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฟิสิกส์ระดับปริญญาตรี
๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. เดินเยี่ยมชมตัวอย่างหน่วยปฏิบัติการวิจัยในภาควิชาฟิสิกส์ ได้แก่
• หน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง เทคโนโลยีพลาสมา
• หน่วยปฏิบัติการวิจัยดาราศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ
• หน่วยปฏิบัติการวิจัยวัสดุศาสตร์เชิงฟิสิกส์
• หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

3) ภาควิชาคณิตศาสตร์ (ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ (SC3))

 • โปสเตอร์แนะนำบุคลากร
 • โปสเตอร์ตัวอย่างแนะนำงานวิจัยของอาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
 • โปสเตอร์นักวิจัยดีเด่นของภาควิชาคณิตศาสตร์
  *โปสเตอร์ของนิสิตที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ
  *โปสเตอร์ศิษย์เก่าของภาควิชาคณิตศาสตร์
 • VDO แนะนำภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรและรูปกิจกรรมต่างๆภายในภาควิชาคณิตศาสตร์
  • กิจกรรม
  • หรรษากับเกมส์ไม้ทางคณิตศาสตร์
  • กลไพ่ปริศนา
  • ทายวันเกิดโดยใช้โปรแกรม Geogebra

4) ภาควิชาเคมี (ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ (SC3))

 • กิจกรรมสาธิตและลงมือทดลองทำปฏิบัติการทางเคมีด้วยตนเอง ทบทวนความรู้ก่อนเข้าสู่สนามสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  • ทดสอบเครื่องสำอางด้วยตัวเอง
  • ทดสอบโปรตีนอย่างง่าย
  • จดหมายล่องหน
  • ต้มน้ำด้วยน้ำแข็ง
  • การเปลี่ยนสีทางเคมี
  • กิจกรรมสาธิตการทดลองทางเคมี สาธิตเป่าแก้ว
 • กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและให้คำปรึกษาโดยรุ่นพี่และคณาจารย์
  – วท.บ.เคมี
  – วท.บ.นวัตกรรมทางชีวเคมี

นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยจากคณาจารย์ภาควิชาเคมี

กิจกรรมจัดแสดงหมุนเวียนตลอดทั้งวันพร้อมผู้บรรยาย

 • ดินเค็ม
 • ข้าว
 • พอลิเมอร์ชีวภาพ
 • เคมีคอมพิวเตอร์
 • ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสมุนไพร
 • รังไหมและผลิตภัณฑ์จากรังไหม
 • การสังเคราะห์สารและการประยุกต์ใช้เบื้องต้น
 • การสังเคราะห์สีและสารเรืองแสง