วันที่ 19-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท&สปา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการสำหรับอาจารย์ และมีความก้าวหน้าในตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ บรรยายในหัวข้อ “บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน” โดย ว่าที่ร้อยเอก ธนกฤต สิริปัญญาโสภณ ประธานชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันต์ หอพิบูลสุข ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2559 สาขาวิศวกรรมโยธา และรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 บรรยายในหัวข้อ “การวิจัยกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ” รวมทั้งร่วมรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ศาสตราจารย์ ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ ศาสตราจารย์ ดร.อนงฤทธิ์ แข็งแรง และข้อค้นพบข้อผิดพลาดผลงานที่ไม่ผ่านตามหลักเกณฑ์ฯ โดย คุณอุทัย หามนตรี จากกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมทั้งการยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนและการปรับภาระงาน โดย คุณรัตน์ดาพร ภารสมภพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ และ คุณสุจิตรา ยาหอม นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม