เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี ในพิธีส่งมอบงาน รับมอบงาน ในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม ส่งมอบงาน ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คนใหม่