เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดการประชุมเสวนา “แนวทางการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติและแนวทางการบริหารการจัดการหลักสูตร” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มมากขึ้นและเป็นไปตามแผนการรับที่หลักสูตรกำหนดไว้ รวมถึงเพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารการจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ ทำให้นิสิตสามารถสำเร็จการศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ วิริยะพงษ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ เรื่อง แนวทางการบริหารการจัดการหลักสูตรที่ทำให้นิสิตสำเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรกำหนดไว้ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติ ให้กับประธานหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์”