เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (500 ที่นั่ง) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน และบรรยายทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ เป้าหมายต่าง ๆ ตลอดจนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ปรับเปลี่ยนใหม่เพื่อให้ทันสมัยมากขึ้น โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โอกาสนี้ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการยกย่องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่ บุคลกรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จำนวน 13 คน และบุคลากรที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย จำรวน 2 คน นอกจากนี้ ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ โดยได้ดำเนินตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19 อย่างเคร่งครัด