เมื่อวันที่ 6 กันายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีบันทึกความตกลงร่วมมือ (MOU) “การขับเคลื่อนศักยภาพ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรศรีอัจฉริยะ ภายใต้โครงการ SMART 101” ระหว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามร่วมกับ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด และศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

โดยการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ยกระดับ และเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART 101 ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART 101 การบริหารจัดการเมืองทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 1) SMART PEOPLE 2) SMART ECONOMY 3) SMART LIVING 4) SMART ENERGY 5) SMART MOBILITY 6) SMART ENVIRONMENT 7) SMART GOVERNANCE ที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของจังหวัดร้อยเอ็ด อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับทักษะให้บุคลากรของจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจในด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART 101 และส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนหรือภาคประชาชนเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการยกระดับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART 101