เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา และ ผศ.ดร.มะลิวัลย์ ภัทรชาลีกุล หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ Jiangxi University of Finance and Economics, China ประเทศจีน ในการ การแลกเปลี่ยนนิสิต บุคลากร รวมถึงการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกันในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ