เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ ทักษะ และภูมิปัญญาด้านการเกษตรของชุมชนโครงการพัฒนาทักษะสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภายใต้ชื่อโครงการ : การยกระดับอาชีพเกษตรกรผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพ การเป็นชาวนาพึ่งพาตนเองได้ในวิถีความปกติใหม่ (new normal) ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายอนุชิต โพธิมาตย์ ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง กล่าวเปิดโครงการ ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ การเกษตรยุคใหม่พึ่งพาตนเองในวิถีความปกติใหม่ (new normal) โดยมีคุณปราโมทย์ วัฒนะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดมหาสารคาม คุณโฆษิต เหล่าสุวรรณ กลุ่มประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม คุณสุเมธ ปานจำลอง เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน คุณธีรดา งามไห ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปลาบู่ ดำเนินรายการ โดย รศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ และ คุณสุนทะระ ทองนพ โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระ  ธานี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ได้มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร