เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตข้าวแคลอรี่ตํ่า (Resistant Starch) ภายใต้โครงการ​วิจัย​ “กา​รพ​ัฒนา​ผลิตภัณฑ์เพื่อ​สุขภาพ​จาก​ข้าว​ขาว​ดอก​มะ​ลิ​ 105 สูตร​แป้ง​ต้านทาน​การ​ย่อย​ (แคลอรี​่ตํ่า)”  ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงาน​ปลัด​กระทรวง​การ​อุดม​ศึกษา​ วิทยา​ศาสตร์วิจัย​และ​นว​ัตก​รรม (สป.อว.) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ  ภักดีณรงค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักฤดี  สารธิมา เป็นผู้ดำเนินการผู้วิจัยร่วมกับวิสาหกิจชุมชนบ้านปลาบู่  ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการ​เพิ่ม​มูลค่า​ให้​แก่ข้าว​ขาว​ดอก​มะ​ลิ​ 105 ของ​ตําบล​หนองแสง​ อําเภอ​วาปีปทุม​ จังหวัด​มหา​สาร​คาม