คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทีม That ’Rice ผลิตภัณฑ์ “ข้าวอาร์เอส” ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในเวทีการแข่งขัน Startup Thailand League 2022 เวทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบภูมิภาค จากผลิตภัณฑ์ “ข้าวอาร์เอส”ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ ภักดีณรงค์ อาจารย์สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โดยจัดขึ้นในวันที่ 4 มิถุนายน 2565 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้รับทุนสนับสนุนจัดทำ Prototype มูลค่า 25,000.- บาทและได้เป็นตัวแทน 1 ใน 3 ทีม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรอบระดับประเทศต่อไป
ข้าวอาร์เอส แคลอรี่ต่ำ (low Calorie) จากข้าวขาวดอกมะลิ 105 สูตรต้านทานการย่อยด้วยเอนไซม์ ย่อยแป้งอย่างเอนไซม์อะไมเลส และเป็นข้าวทางเลือกสำหรับผู้ที่จำกัดจำนวนแคลลอรี่ในอาหารในแต่ละวันเพื่อสุขภาพที่ดีของเราในปัจจุบันอีกหนึ่งทางเลือก จากข้าวขาวดอกมะลิ 105 สูตรต้านทานการย่อย(แคลอรี่ตํ่า)” โดยจังหวัดมหาสารคามร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านปลาบู่ ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในพื้นที่ดินเค็ม ยกระดับให้เป็นสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ ภักดีณรงค์ คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทีมวิจัย

สมาชิกในทีม

  1. นางสาวสุทธิดา สมสอางค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. นางสาวกนกนาฏ สมอาจ คณะการบัญชีและการจัดการ
  3. นางสาวพรทิพย์ โพธิ์ทอง คณะพยาบาลศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ ภักดีณรงค์