คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPExเมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ การประเมินในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx ได้แก่ รศ.พญ.สุพินดา คูณมี จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานกรรมการ รศ.ดร.บวร ปภัสราทร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ และผศ.ดร.สุวิช ถิระโคตร จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการตรวจประเมิน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม