เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี ในพิธีส่งมอบงาน รับมอบงาน ในตำแหน่งคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ ส่งมอบงาน ให้กับ อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คนใหม่