เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และรับฟังข้อมูลจากคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ/หน่วยงาน พร้อมด้วย กรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ลงติดตามประเมินผลการบริหารของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินคณบดี ทั้งนี้เพื่อประกอบการพิจารณาการประเมินผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563