NEWS

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นจากโครงการ ” MSU ALUMNI INSPIRATION : ศิษย์เก่าบันดาลใจ ” ประจำปี 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ จากโครงการ " MSU ALUMNI INSPIRATION : ศิษย์เก่าบันดาลใจ " ประจำปี 2564 โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้

โครงการพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการโครงการพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ห้องประชุม 500 ที่นั่ง)...

มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตยา แสนศักดิ์อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสาคามในวันที่ 10 กันยายน 2564เวลา 10.00-13.00 น. ณ ห้อง...

ร่วมโหวตอาจารย์ในดวงใจศิษย์ ประจำปี 2564

เชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมโหวตอาจารย์ในดวงใจศิษย์ ร่วมโหวตที่นี่

โครงการอบรมการตัดต่อวีดิทัศน์เพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ “เทคนิคการตัดต่อวิดีโอให้โดนใจผ่านมุมมองแบบศิลปะ”

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมการตัดต่อวีดิทัศน์เพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ "เทคนิคการตัดต่อวิดีโอให้โดนใจผ่านมุมมองแบบศิลปะ"วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สันติ...

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือน สิงหาคม 25641) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชสุภา สุนทมาลา สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง...

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “หลักการเบื้องต้น และการประยุกต์ใช้เทคนิควิเคราะห์ การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (X-ray Diffractometer : XRD)”

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วม เข้าร่วมอบรมออนไลน์ภายใต้โครงการ "Training" หน่วยบริการวิชาการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564...

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับ SCD Faculty Rankings 2021 ระดับคณะเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับ SCD Faculty Rankings 2021 ระดับคณะเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ ซึ่งเป็นการจัดอันดับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จากมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ประจำปี 2021 ใน ด้าน "POLICY &...
อัปโหลดไปที่โครงการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

โครงการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webexในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไปLink ในการเข้าร่วมอบรมhttps://msu-th.webex.com/msu-th/e.php?MTID=m3a7c58335d593f10fc6dd4df220726a6

ขอแสดงความชื่นชมกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอแสดงความชื่นชมกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564