RESEARCH HIGHLIGHT

การเตรียมคอมพอสิตสามส่วนของพอลิแอลแลคไทด์-บล็อค-พอลิเอทธิลีน-บล็อค-พอลิแอลแลคไทด์/ทัลคัม/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ซสำหรับใช้เป็นพลาสติกชีวภาพ แบบต้านทานความร้อนและแบบใช้ครั้งเดียว

สังเคราะห์และถอดบทเรียนจากงานวิจัย เรื่อง การเตรียมคอมพอสิตสามส่วนของพอลิแอลแลคไทด์-บล็อค-พอลิเอทธิลีน-บล็อค-พอลิแอลแลคไทด์/ทัลคัม/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ซสำหรับใช้เป็นพลาสติกชีวภาพแบบต้านทานความร้อนและแบบใช้ครั้งเดียว ชื่อทุนอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2566

ออร์นิธิสเชียน ไดโนเสาร์กินพืชสะโพกนกในประเทศไทย

สังเคราะห์และถอดบทเรียนจากงานวิจัยเรื่อง "ออร์นิธิสเชียน ไดโนเสาร์กินพืชสะโพกนกในประเทศไทย" ชื่อทุนอุดหนุน : ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Fast Track) งบประมาณ...

สีย้อมจากรงควัตถุของพืชสำหรับย้อมสีละอองเรณู (Plant pigment dyes for pollen staining)

สังเคราะห์และถอดบทเรียนจากงานวิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝนสูงสุดของประเทศไทยด้วยแบบจำลองค่าสุดขีดกรณีกระบวนการไม่คงที่" ชื่อทุนอุดหนุน  : ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร งบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563ผู้เรียบเรียง   :   นายชูเทพ...

การวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝนสูงสุดของประเทศไทยด้วยแบบจำลองค่าสุดขีดกรณีกระบวนการไม่คงที่

สังเคราะห์และถอดบทเรียนจากงานวิจัยเรื่อง "การวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝนสูงสุดของประเทศไทยด้วยแบบจำลองค่าสุดขีดกรณีกระบวนการไม่คงที่" ชื่อทุนอุดหนุน  : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2565ผู้เรียบเรียง   :   รศ.ดร....

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทุนช่วยเหลือด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุศักดิ์ ขันคำ อาจารย์สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับทุนช่วยเหลือด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray...

กิ้งกือกระบอกเล็กชนิดใหม่ของโลกจากสกุล 𝘊𝘰𝘹𝘰𝘣𝘰𝘭𝘦𝘭𝘭𝘶𝘴 Pimvichai et al., 2020 สองชนิดจากประเทศไทย

งานวิจัยใหม่: กิ้งกือกระบอกเล็กชนิดใหม่ของโลกจากสกุล 𝘊𝘰𝘹𝘰𝘣𝘰𝘭𝘦𝘭𝘭𝘶𝘴 Pimvichai et al., 2020 สองชนิดจากประเทศไทย คณะผู้วิจัยนำโดย...

การประมาณค่าเชิงพื้นที่สำหรับการประเมินปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน

ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สังเคราะห์และถอดบทเรียนจากงานวิจัยเรื่อง การประมาณค่าเชิงพื้นที่สำหรับการประเมินปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติประจำปีงบประมาณ...

ผลของสารเชื่อมขวางต่อสมบัติของอนุภาคผสมเคราติน / ไข่ขาว

ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ (Fast Track) ปีงบประมาณ 2565 สังเคราะห์และถอดบทเรียนจากงานวิจัยเรื่อง "โครงสร้างและสมบัติเชิงความร้อนของอนุภาคผสมระหว่างเคราตินจากเส้นผมและโปรตีนไข่ขาว: อิทธิพลของสารเชื่อมขวางที่ต่างกัน "ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้...

การค้นพบไรน้ำออสตราคอดวงศ์ย่อยใหม่ของโลก จากอ่างเก็บน้ำหนองบัว จ.มหาสารคาม

ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประเภททุนส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัยปีงบประมาณ 2565 สังเคราะห์และถอดบทเรียนจากงานวิจัยเรื่อง "ความหลากหลายทางชีวภาพของออสตราคอดในอ่างเก็บน้ำ หนองบัว อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม "ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้...

การเตรียมฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพชร สำหรับประยุกต์ใช้กับก็อกน้ำเพื่อเพิ่มแข็งแรง

ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) งบประมาณรายได้ปีงบประมาณ 2564 สังเคราะห์และถอดบทเรียนจากงานวิจัยเรื่อง "การเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนของโลหะชุบโครเมียม โดยการเคลือบฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพชร"ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา...