ACTIVITIES

คณะวิทยาศาสตร์ จัดการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 11 รายการ ใช้เวลาทำการแข่งขันทั้งสิ้น 3 วัน...

อธิการบดี มมส ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย (เลขานุการ) รองศาสตราจารย์...

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 ณ...

คณะวิทยาศาสตร์จัดการประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้ร่วมกันจัดประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 ขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์...

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี ในพิธีส่งมอบงาน รับมอบงาน...

คณะวิทยาศาสตร์รับมอบหน้ากากอนามัยจาก หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท์ จำนวน 70 กล่อง

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 70 กล่อง จาก หจก.พีเคซี อินสตรูเมนท์ โดย คุณกนกวรรณ...

ผู้อำนวยการส่วนบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมหารือแนวทางในการทำ MOUทางการวิจัยกับคณะวิทยาศาสตร์ มมส

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม SC3-203 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้การต้อนรับ พันเอก สมสฤษดิ์ สินหนัง ผู้อำนวยการส่วนบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.)...

บริการวิชาการโรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น

ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ...

คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของสายวิชาการ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ และคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในโอกาสที่หน่วยงานดังกล่าว ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของสายวิชาการ เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต่อไป

คณะวิทยาศาสตร์ จัดการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยเป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าแข่งขันในระดับประเทศ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 รายการ ได้แก่...