ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดมุมสัมผัส (Optical Contact Angle-Dataphysics) จำนวน ๑ เครื่อง

ไฟล์ประกาศ annoudoc_2010900007_65127153688ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) รายการเครื่องวัดมุมสัมผัส (Optical Contact Angle-Dataphysics) ครั้งที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวัดมุมสัมผัส (Optical Contact Angle-Dataphysics) จำนวน ๑ เครื่อง (เงินสะสมปี ๖๖) คณะวิทยาศาสตร์...

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดมุมสัมผัส (Optical Contact Angle-Dataphysics) จำนวน ๑ เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวัดมุมสัมผัส (Optical Contact Angle-Dataphysics) จำนวน ๑ เครื่อง (เงินสะสมปี ๖๖) คณะวิทยาศาสตร์...

ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) รายการเครื่องวัดมุมสัมผัส (Optical Contact Angle-Dataphysics) จำนวน ๑ เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวัดมุมสัมผัส (Optical Contact Angle-Dataphysics) จำนวน ๑ เครื่อง (เงินสะสมปี ๖๖) คณะวิทยาศาสตร์...

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม