นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

 1. ชื่อ-สกุล : นายนิติธร เคนโยธา   นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. (ฟิสิกส์)
  ผลงานวิจัย : Effect of surface modification by KOH activation on the electrochemical performance of Co3O4 nanoparticles
  ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร : Materials Science and Engineering B  ISSN: 0921-5107 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 ปี 2023 ฉบับที่ 290
  ฐานข้อมูล :  นานาชาติ ISI มีค่า impact factor ณ ปี ค.ศ. 2021  เท่ากับ 3.407
  อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ปวีณา เหลากูล
 2. ชื่อ-สกุล : นาย วรรณชัย วรรณสิงห์ นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปร.ด. (ชีววิทยา)
  ผลงานวิจัย : Forest structures and carbon stocks of community forests with different forest management in Maha Sarakham Province, Thailand
  ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร : Biodiversitas Journal of Biological Diversity ISSN :1412-033X, E-ISSN: 2085-4722. Volume 24, Number 2, February 2023 (accepted)
  ฐานข้อมูล :  นานาชาติ Scopus (Q3)
  อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ภูวดล โกมณเฑียร