ACTIVITIES

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2565 ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 ณ วิชชิ่งทรี...

บริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด

ในระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2565  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (Science Training Center : STC) ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ...

บริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น

ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (Science Training Center : STC) ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ...

บริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น

ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (Science Training Center : STC) ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ...

บริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (Science Training Center : STC) ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น...

บริการวิชาการโรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น

ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ...

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรมการตัดต่อวีดิทัศน์เพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ “เทคนิคการตัดต่อวิดีโอให้โดนใจผ่านมุมมองแบบศิลปะ”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตัดต่อวีดิทัศน์เพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ : เทคนิคการตัดต่อวิดีโอให้โดนใจผ่านมุมมองแบบศิลปะ" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ ธานี รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์...

โครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ในวันที่ 7 พ.ย. 2563  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด  จำนวนทั้งสิ้น 133 คน...

บริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ จ.มุกดาหาร

ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (Science Training Center : STC) ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น...

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมาให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจาก บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน ผศ.ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์ และนิสิตหน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา ได้ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณประพจน์ เกียรติโกมล ผู้จัดการส่วนกลยุทธ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม...