ACTIVITIES

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรมการตัดต่อวีดิทัศน์เพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ “เทคนิคการตัดต่อวิดีโอให้โดนใจผ่านมุมมองแบบศิลปะ”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตัดต่อวีดิทัศน์เพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ : เทคนิคการตัดต่อวิดีโอให้โดนใจผ่านมุมมองแบบศิลปะ" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ ธานี รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์...

บริการวิชาการโรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น

ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ...

โครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ในวันที่ 7 พ.ย. 2563  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด  จำนวนทั้งสิ้น 133 คน...

คณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกิจรรม “การนำเสนอผลงาน SCiUS Forum ครั้งที่ 10”

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกิจรรม “การนำเสนอผลงาน SCiUS Forum ครั้งที่ 10” โดยมี...

โครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จ.มหาสารคาม

ในวันที่ 3-4  ตุลาคม 2563  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(สสวท.)...

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี ในพิธีส่งมอบงาน รับมอบงาน ในตำแหน่งคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ...

โครงการนำเสนอผลงานวิจัยด้านเคมีของนิสิต ครั้งที่ 3 (3rd Chemistry Research Symposium 2021 ประจำปีการศึกษา 2564)

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยด้านเคมี ครั้งที่ 3 (3rd Chemistry Research Symposium 2021 (3rd CSR2021)...

บริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ จ.สุรินทร์

เมื่อวันที่ 14-15  พ.ย. 2563  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย  โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์  จ.สุรินทร์ จำนวนทั้งสิ้น 196...

โรงเรียนผดุงนารี จ.มหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ คณะครู นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 โรงเรียนผดุงนารี อ.เมือง จ.มหาสารคาม ในการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา

คณะวิทยาศาสตร์ มมส จัดการนำเสนอผลงาน Pitching แบบออนไลน์ (SCiUS Forum ครั้งที่ 10)

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะเจ้าภาพการจัดงานนำเสนอผลงานของนักเรียน วมว. (SCiUS Forum ครั้งที่ 10)...