ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดมุมสัมผัส (Optical Contact Angle-Dataphysics) จำนวน ๑ เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวัดมุมสัมผัส (Optical Contact Angle-Dataphysics) จำนวน ๑ เครื่อง (เงินสะสมปี ๖๖) คณะวิทยาศาสตร์...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องผสมสารหรือลดขนาดอนุภาคด้วยอัลตร้าโซนิก (Ultrasonic Liquid Processor) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องผสมสารหรือลดขนาดอนุภาคด้วยอัลตร้าโซนิก (Ultrasonic Liquid Processor) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ วมว. (SC2-202)พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ วมว. (SC2-202)พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด...

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ วมว. (SC2-202)พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ วมว. (SC2-202)พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑...

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ [SC2] จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จำนวน 1 งาน...

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดมุมสัมผัส (Optical Contact Angle-Dataphysics) จำนวน ๑ เครื่อง

ไฟล์ประกาศ annoudoc_2010900007_65127153688ดาวน์โหลด เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) รายการเครื่องวัดมุมสัมผัส (Optical Contact Angle-Dataphysics) จำนวน ๑ เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวัดมุมสัมผัส (Optical Contact Angle-Dataphysics) จำนวน ๑ เครื่อง (เงินสะสมปี ๖๖) คณะวิทยาศาสตร์...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ SC3 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ SC3 จำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)