RESEARCH HIGHLIGHT

พืชวงศ์ขิงชนิดใหม่ของโลก

1. ว่านตูบหมูบสารคาม (Kaempferia mahasarakhamensis Saensouk & P. Saensouk)          ...

ช้อนกาแฟพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิเอทธิลีนไกลคอล-บล็อก-พอลิแลคติกแอซิด

รองศาสตราจารย์ ดร. ยอดธง ใบมาก และคณะหน่วยวิจัยพอลิเมอร์แตกสลายทางชีวภาพได้ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม E-mail address : yodthong.b@msu.ac.th

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ที่มีผลงานวิจัย จำนวนการอ้างถึงผลงาน และ h-index อยู่ในระดับสูง (อ้างอิงจาก https://www.scopus.com/)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ ...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุระดับนาโนเพื่อพัฒนาเป็นระบบนำส่งยาในสิ่งมีชีวิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ วันโน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามหน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีซูปราโมเลคิวลาร์ (Supramolecular Chemistry)

นักวิจัยคณะวิทย์ฯ มมส พบซาก “ปลาปอด” ชนิดใหม่ของโลก อายุ 150 ล้านปี

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชูกำแพง พร้อมคณะ สารละลายธาตุอาหารที่ใช้ในการผลิตพืชซีลีเนียมอินทรีย์สูงโดยการปลูกแบบไฮโดรโพนิกส์...

หอยทากบกชนิดใหม่ของโลก

หอยทากบกชนิดใหม่ของโลก โดย ผศ.ดร. ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ และ ผศ.ดร. ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ ที่ตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูล ISI ตั้งแต่ปี 2014-2019จำนวน...

กิ้งกือกระบอกชนิดใหม่ของโลก ตั้งแต่ปี 2016-2020

มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูล ISI Quartiles 1 และ 2ตั้งแต่ปี 2016-2020 จำนวน 1 สกุลใหม่ และ 28...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลจากการประกวดนวัตกรรมระดับภูมิภาค (NESP Innovation Award 2021)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในสาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ จากการประกวดนวัตกรรมระดับภูมิภาค...