RESEARCH HIGHLIGHT

การประมาณค่าเชิงพื้นที่สำหรับการประเมินปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน

ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สังเคราะห์และถอดบทเรียนจากงานวิจัยเรื่อง การประมาณค่าเชิงพื้นที่สำหรับการประเมินปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติประจำปีงบประมาณ...

ผลของสารเชื่อมขวางต่อสมบัติของอนุภาคผสมเคราติน / ไข่ขาว

ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ (Fast Track) ปีงบประมาณ 2565 สังเคราะห์และถอดบทเรียนจากงานวิจัยเรื่อง "โครงสร้างและสมบัติเชิงความร้อนของอนุภาคผสมระหว่างเคราตินจากเส้นผมและโปรตีนไข่ขาว: อิทธิพลของสารเชื่อมขวางที่ต่างกัน "ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้...

การค้นพบไรน้ำออสตราคอดวงศ์ย่อยใหม่ของโลก จากอ่างเก็บน้ำหนองบัว จ.มหาสารคาม

ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประเภททุนส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัยปีงบประมาณ 2565 สังเคราะห์และถอดบทเรียนจากงานวิจัยเรื่อง "ความหลากหลายทางชีวภาพของออสตราคอดในอ่างเก็บน้ำ หนองบัว อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม "ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้...

การเตรียมฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพชร สำหรับประยุกต์ใช้กับก็อกน้ำเพื่อเพิ่มแข็งแรง

ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) งบประมาณรายได้ปีงบประมาณ 2564 สังเคราะห์และถอดบทเรียนจากงานวิจัยเรื่อง "การเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนของโลหะชุบโครเมียม โดยการเคลือบฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพชร"ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา...

ช้อนกาแฟพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิเอทธิลีนไกลคอล-บล็อก-พอลิแลคติกแอซิด

รองศาสตราจารย์ ดร. ยอดธง ใบมาก และคณะหน่วยวิจัยพอลิเมอร์แตกสลายทางชีวภาพได้ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม E-mail address : yodthong.b@msu.ac.th

พืชวงศ์ขิงชนิดใหม่ของโลก

1. ว่านตูบหมูบสารคาม (Kaempferia mahasarakhamensis Saensouk & P. Saensouk)          ...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุระดับนาโนเพื่อพัฒนาเป็นระบบนำส่งยาในสิ่งมีชีวิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ วันโน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามหน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีซูปราโมเลคิวลาร์ (Supramolecular Chemistry)

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ที่มีผลงานวิจัย จำนวนการอ้างถึงผลงาน และ h-index อยู่ในระดับสูง (อ้างอิงจาก https://www.scopus.com/)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ ...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ค้นพบ ริ้นสกุล Culicoides สปีชีส์ใหม่ของโลกในจังหวัดมหาสารคาม

“ริ้นสกุล Culicoides สปีชีส์ใหม่ของโลกในจังหวัดมหาสารคาม” ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์...

นักวิจัยคณะวิทย์ฯ มมส พบซาก “ปลาปอด” ชนิดใหม่ของโลก อายุ 150 ล้านปี

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...