RESEARCH HIGHLIGHT

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ค้นพบ ริ้นสกุล Culicoides สปีชีส์ใหม่ของโลกในจังหวัดมหาสารคาม

“ริ้นสกุล Culicoides สปีชีส์ใหม่ของโลกในจังหวัดมหาสารคาม” ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์...

โปรตีนสกัดจากข้าวไทยที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักฤดี สารธิมาภาควิชาเคมี...

นักวิจัยคณะวิทย์ฯ คิดค้น “ตัวตรวจวัดพอลิเมอร์ฟิล์มบางสำหรับไอออนทอง”

เมื่อพูดถึงทองคำ แน่นอนไม่ว่าใครต่อใครก็อยากได้ แต่นอกจากเป็นเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังมีประโยชน์อีกมากมายซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในด้านการสร้างนาโนแมททีเรียลและเป็นตัวแคตตาลิตส์ นอกจากนั้นยังมีการใช้ทองนาโนในด้านการขนส่งยา การใช้ในเทคโนยีตัวตรวจวัด สิ่งทอ และเครื่องสำอาง แต่หารู้ไม่ว่าการสร้างทองนาโนนั้นเริ่มจากไอออนของทอง...

นักวิจัยคณะวิทย์ฯ มมส ค้นพบกิ้งกือกระบอกสกุลใหม่ของโลก (new genus) จำนวนกว่า 10 สปีชีส์

ผศ.ดร. ปิยะธิดา พิมพ์วิชัยภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ค้นพบกิ้งกือกระบอกสกุลใหม่ของโลก (new...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร หาญสูงเนินอาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (Biomimicry)ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ในนามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประดิษฐ์เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นและความสดของไข่

https://www.youtube.com/watch?v=LETUCaXwKfM เครื่องตรวจวัดความสดของไข่ เป็นการนำเสนอเทคนิคในการตรวจวัดความสดของไข่แบบไม่ทำลาย ผ่านการตรวจวัดความหนาแน่นของไข่ ซึ่งระบบที่นำเสนอสามารถทำการคัดแยกเกรด และระบุความสดของไข่ได้แบบเวลาจริง ระบบไม่ซับซ้อน...

นักวิจัยคณะวิทย์ฯ มมส ค้นพบการบำบัดน้ำเสียโดยอาศัยตัวเร่งปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลซิสแบบอนุภาคทรงกลมกลวง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา เหลากูล และคณะภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปัจจุบันการปนเปื้อนสารเคมีและโลหะหนักในแหล่งน้ำธรรมชาติยิ่งทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศน์...

เห็ดพิษชนิดอะไร? ตรวจสอบด้วยนวัตกรรม Application บนโทรศัพท์มือถือ ยุคไทยแลนด์ 4.0

บทความโดย : รศ.ดร.ขวัญุเรือน นาคสุวรรณ์กุล ในปี พ.ศ. 2562 (เดือนมกราคม-เดือนกันยายน) มีรายงานผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากเห็ดพิษที่มาจากป่าธรรมชาติมากถึง 1,176 ราย และมีรายงานการเสียชีวิต 3...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ค้นพบหอยทากบก 5 ชนิดใหม่ของโลก จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

การค้นพบหอยทากบก 5 ชนิดใหม่ของโลก จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์...

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์พัฒนาเครื่องต้นแบบเคลือบสิ่งทอโดยใช้พลาสมาความดันบรรยากาศ

https://youtu.be/LsLNFOqszeQ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน อาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะผู้วิจัย ได้พัฒนาเครื่องต้นแบบเคลือบสิ่งทอโดยใช้พลาสมาความดันบรรยากาศ (Prototype development of...