ACTIVITIES

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี ในพิธีส่งมอบงาน รับมอบงาน ในตำแหน่งคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ...

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหารและตัวแทนจากสำนักงานเลขานุการได้เข้างานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการมุทิตาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ยกย่อง เชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ร่วมปฏิบัติราชการ และได้สร้างผลงานที่มีประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์...

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ ธานี รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบงาน รับมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) โดย ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง ส่งมอบงานให้กับ...

โครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียนโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ จ.มหาสารคาม

ในวันที่ 27  กันยายน 2563  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ...

โครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน โรงเรียนสตึก จ.บุรีรัมย์

ในวันที่ 26  กันยายน 2563  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ...

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแคลอรี่ตํ่า (Resistant Starch)

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตข้าวแคลอรี่ตํ่า (Resistant Starch) ภายใต้โครงการ​วิจัย​ “กา​รพ​ัฒนา​ผลิตภัณฑ์เพื่อ​สุขภาพ​จาก​ข้าว​ขาว​ดอก​มะ​ลิ​ 105 สูตร​แป้ง​ต้านทาน​การ​ย่อย​ (แคลอรี​่ตํ่า)”  ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงาน​ปลัด​กระทรวง​การ​อุดม​ศึกษา​ วิทยา​ศาสตร์วิจัย​และ​นว​ัตก​รรม...

กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ ทักษะ และภูมิปัญญาด้านการเกษตรของชุมชนฯ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ ทักษะ และภูมิปัญญาด้านการเกษตรของชุมชนโครงการพัฒนาทักษะสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภายใต้ชื่อโครงการ : การยกระดับอาชีพเกษตรกรผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพ การเป็นชาวนาพึ่งพาตนเองได้ในวิถีความปกติใหม่...

เปิดโครงการการยกระดับอาชีพเกษตรกรผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพ ฯ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ ในการดำเนินโครงการและกิจกรรมทำความเข้าใจกับพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย ในการสร้างแรงบันดาลใจโครงการพัฒนาทักษะสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภายใต้ชื่อโครงการ : การยกระดับอาชีพเกษตรกรผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพ การเป็นชาวนาพึ่งพาตนเองได้ในวิถีความปกติใหม่...

การประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดทำหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดการประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดทำหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย หลักสูตร กศ.บ. ฟิสิกส์ กศ.บ. ชีววิทยา และ กศ.บ. เคมี โดยมีศาสตราจารย์...