ACTIVITIES

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การศึกษาวิจัย (Sci-Talk ครั้งที่ 3)

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การศึกษาวิจัย “Sci Talks” ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “แนวโน้มงานวิจัยเชิงฟิสิกส์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมทานตะวัน...

คณะวิทยาศาสตร์ มมส เข้ารับการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ารับการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation ประเภทห้องเรียนแลปปฏิบัติการพื้นฐาน (ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน SC3-606 และ SC3-808) โดยศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM)...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม” ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมอวานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดพิธีลงนาม“การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม” ระหว่าง บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

โครงการจัดการเรียนรู้ด้านขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ "การจัดการเรียนรู้ด้านจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2566" ณ ห้องประชุมทานตะวัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ...

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับรางวัลจากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2565

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มมส ได้รับรางวัลจากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2565 ดังนี้ประเภทที่ 1 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย...

คณะวิทยาศาสตร์ มมส จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการดำเนินโครงการวิจัยด้านอัญมณีและเครื่องประดับ”

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการดำเนินโครงการวิจัยด้านอัญมณีและเครื่องประดับ” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประธาน ศรีวิไล หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์...

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับทุนการศึกษาจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา โดยได้รับการจัดสรร มาจากกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน...

โครงการ Gifted โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (Science Training Center : STC) ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ...

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท Oral presentation

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรกนก ส่องรส และ นายจักรภพ นรสาร นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์...

โครงการบรรยายพิเศษโดย Visiting Professor

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “An Ensemble Statistical Learning Method for Climate Research” โดย...