ACTIVITIES

คณะวิทยาศาสตร์ จัดการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 11 รายการ ใช้เวลาทำการแข่งขันทั้งสิ้น 3 วัน...

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรมการตัดต่อวีดิทัศน์เพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ “เทคนิคการตัดต่อวิดีโอให้โดนใจผ่านมุมมองแบบศิลปะ”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตัดต่อวีดิทัศน์เพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ : เทคนิคการตัดต่อวิดีโอให้โดนใจผ่านมุมมองแบบศิลปะ" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ ธานี รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์...

คณะวิทยาศาสตร์ มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2564 (ออนไลน์)

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน...

อธิการบดี มมส ติดตามประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย (เลขานุการ) รองศาสตราจารย์...

โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม “การนำเสนอผลงาน SCiUS Forum ครั้งที่ 11”

เมื่อวันที่ 18-20 มิถุนายน 2564 โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม “การนำเสนอผลงาน SCiUS Forum ครั้งที่...

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 จึงทำให้รูปแบบการดำเนินการเป็นแบบถ่ายทอดสดผ่าน Live Facebook โดย ศาสตราจารย์...

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (500 ที่นั่ง) โดยมี...

คณะวิทยาศาสตร์จัดการประชุมเสวนา “แนวทางการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติและแนวทางการบริหารการจัดการหลักสูตร”

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดการประชุมเสวนา "แนวทางการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติและแนวทางการบริหารการจัดการหลักสูตร" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มมากขึ้นและเป็นไปตามแผนการรับที่หลักสูตรกำหนดไว้ รวมถึงเพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารการจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ ทำให้นิสิตสามารถสำเร็จการศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์...

โรงเรียนผดุงนารี จ.มหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ คณะครู นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 โรงเรียนผดุงนารี อ.เมือง จ.มหาสารคาม ในการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา

ผู้อำนวยการส่วนบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมหารือแนวทางในการทำ MOUทางการวิจัยกับคณะวิทยาศาสตร์ มมส

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม SC3-203 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้การต้อนรับ พันเอก สมสฤษดิ์ สินหนัง ผู้อำนวยการส่วนบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.)...