ACTIVITIES

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การศึกษาวิจัย “Sci Talks” ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การศึกษาวิจัย “Sci Talks” ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์...

การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย กลุ่มเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 8 เดือน)

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.) 1) นายสมชาย ใบม่วง 2) นายสมภพ...

โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และจัดทำแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ.2565-2569) ฉบับปรับปรุง มกราคม 2566 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท...

อาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ รับรางวัลเชิดชูเกียรติในงาน “สัมมนาวิชาการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566” (Research Seminar MSU 2023)

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ“สัมมนาวิชาการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566” (Research Seminar MSU 2023) ขึ้น ณ ห้องประชุม AR-201...

โครงการผู้ประกอบการพบนิสิต (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2565 บริษัท แคนาเดียนโซลาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการผู้ประกอบการพบนิสิต (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ณ ห้องประชุมทานตะวัน (SC1-200) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์...

โครงการ Gifted โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ จ.หนองบัวลำภู

ในวันที่ 21-22 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (Science Training Center : STC) ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted)...

โครงการ Gifted โรงเรียนอมตวิทยา จ.ขอนแก่น

ในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 และวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (Science Training Center...

โครงการทบทวนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการทบทวนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น ณ ห้องประชุมทานตะวัน (SC1-200) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์...

โครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม จ.ขอนแก่น

ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมตอนต้น-ปลาย โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม...

โครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) โรงเรียนสตึก จ.บุรีรัมย์

ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียน (โครงการ Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับมัธยมศึกษาปีที่...